Privacybeleid

Stichting Ontmoet & Groet gevestigd te Eindhoven aan Jongemastate 71a (5655 HP) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Ontmoet & Groet
https://ontmoet-en-groet.nl
info@ontmoet-en-groet.nl
040 292 07 13

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Ontmoet & Groet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn namen, adressen, telefoonnummers en rekeningnummers. Soms aggregeren of anonimiseren we persoonsgegevens zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot personen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken NAW en contactgegevens. Dit zijn voornamen, voorletters, achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • Om opgevraagde (gratis) downloads te sturen of een bestelling via onze website te kunnen leveren.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je inschrijving voor onze mailing te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een kennismakingsgesprek of interesse in een van onze diensten.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.
 • Onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Ontmoet & Groet
 • Klantenservice

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookieverklaring

Stichting Ontmoet & Groet gebruikt cookies van Google Analytics voor websitemetingen. Hiermee wordt alleen gezien welke pagina’s worden bezocht, er worden geen statistieken of gegevens opgeslagen over de bezoeker.

Delen we de gegevens met andere partijen?

Stichting Ontmoet & Groet deelt nooit persoonsgegevens zonder toestemming tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Dit is bijvoorbeeld een postbedrijf dat post inzamelt, vervoert en bezorgt. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals het adres en eventueel een telefoonnummer of e-mailadres voor het maken van een afspraak.

Stichting Ontmoet & Groet zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorisch en technische maatregelen zijn genomen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Ontmoet & Groet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ontmoet-en-groet.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Ontmoet & Groet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Ontmoet & Groet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ontmoet-en-groet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Ontmoet & Groet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.